Navigatie

Welkom bij CVA Zorgketen Groningen

Jaarlijks worden er rond de 45.000 mensen getroffen door een beroerte. Het kan hierbij gaan om een hersenbloeding of een infarct. Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de getroffene zelf en diens naasten.

De CVA-zorgketen Groningen is een samenwerking van ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, revalidatie instellingen (MR/GRZ) en het multidisciplinair CVA-netwerk Groningen in de regio Groningen. Er wordt samen gewerkt om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Op onze website vindt u informatie over zorg na een beroerte in de regio Groningen. De website is zowel bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar informatie over zorg na een beroerte, alsook voor zorgverleners.

‘Wat gebeurt er als u een beroerte heeft gehad’

Deze animatie beschrijft de route die iemand doorloopt na het doormaken van een CVA. De verschillende opties van revalidatiemogelijkheden worden kort belicht belicht alsook de inzet van de CVA-nazorgverpleegkundigen na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie instelling. 

 

Wat is de CVA-zorgketen Groningen

De CVA-zorgketen Groningen is een samenwerkingsverband van 11 organisaties in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om 2 ziekenhuizen, 7 verpleeghuizen (die Geriatrische Revalidatie CVA bieden), een revalidatiecentrum, een thuiszorgorganisatie en het multidisciplinair CVA-netwerk Groningen.

De missie van de CVA-zorgketen Groningen is het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Groningen, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten en bestaande richtlijnen. Hierbij gaat het om het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject voor CVA-patiënt is hiervoor noodzakelijk, gericht op het voldoen aan de zorgbehoefte van de patiënt.

In de CVA-zorgketen Groningen vinden  vele activiteiten plaats. Deze activiteiten richten zich op:

  • het versterken van de onderlinge samenwerking en communicatie door bijeenkomsten en overleggen te organiseren voor de organisaties
  • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de keten
  • Het organiseren van scholing en het bevorderen van kennisuitwisseling
  • Het betrekken van patiënten bij verbeteringen in de zorg
  • Samenwerking met het Hersenletsel Netwerk Noord
  • Samenwerking met het kennisnetwerk CVA Nederland

De CVA-zorgketen Groningen heeft een Kerngroep (dagelijks bestuur) en een Beleidsgroep (algemeen bestuur). In het algemeen bestuur zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties. Het dagelijks bestuur bestaat uit een afvaardiging van het algemeen bestuur. Verder heeft de CVA-keten Groningen een ketencoördinator. In Nederland zijn ongeveer 42 CVA ketens.

Zie hier wie er allemaal betrokken zijn bij de CVA Keten Groningen

Hieronder vindt u een overzicht van alle instellingen die deelnemen aan de CVA-zorgketen Groningen. Het betreft ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum, het eerstelijnsnetwerk CVA en de thuiszorg.

Wat is ketenzorg

Bij CVA zorg is de inzet van meerdere artsen en andere zorgverleners nodig. Deze wordt binnen de CVA-zorgketen Groningen geleverd door professionals van verschillende organisaties. Bij ketenzorg worden informatie en kennis met elkaar gedeeld en krachten van de zorgverleners gebundeld om te zorgen voor gepaste zorg. Door deze zorg goed te organiseren wordt er zorg aangeboden voor de patiënt op de juiste plaats door de juiste hulpverlener. Deze ketenzorg bestaat voor de patiënt uit kwalitatief goed en samenhangend aanbod op het gebied van behandeling, zorg en welzijn. Het doel is dat dit aanbod aansluit op de behoeften van de patiënt en zijn/haar naasten. In de ketenzorg doorloopt de patiënt de drie onderstaande fasen.

Drie fasen te onderscheiden na een CVA

Acute fase
De acute fase is de eerste fase na het krijgen van een CVA. Deze fase kan enkele dagen tot ruim een week duren. Het is belangrijk dat artsen en zorgverleners zo snel mogelijk kunnen starten met de behandeling om te voorkomen dat de beschadiging in de hersenen wordt verergerd en er andere compilaties ontstaan. Bij de meeste mensen is deze fase dan ook verbonden met het ziekenhuis. In het ziekenhuis gaat het om diagnostiek en observatie. Er wordt gekeken welk vervolgtraject bij een patiënt past en staan de eerste behandelingen centraal.

Revalidatie fase
De revalidatiefase vindt plaats in de eerste maanden na de acute fase. Een patiënt kan thuis revalideren, maar ook op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum. Dit verschilt per patiënt en heeft onder andere te maken met de ernst van een beroerte. In deze fase gaat het om het beperken van nadelige gevolgen van een CVA en complicaties te voorkomen. Het doel is om het functioneren in het dagelijks leven zo goed mogelijk te herstellen.

Chronische fase
Het is mogelijk dat na de revalidatiefase er nog blijvende gevolgen zijn zoals blijvende beperkingen, stoornissen of handicaps. Vaak worden, zowel zichtbare als onzichtbare, gevolgen niet goed begrepen door de omgeving van een patiënt. Dit kan psychische problemen bij een patiënt veroorzaken. In de chronische fase wordt eraan gewerkt dat de patiënt deze blijvende gevolgen te accepteert. Het gaat in deze fase dan ook om het leren omgaan met blijvende gevolgen, acceptatie, verwerking en ondersteuning van mantelzorg.

Route door de keten​
Patiënten die een CVA hebben gehad worden de eerste 24 tot 48 uur goed in de gaten gehouden. Dit gebeurt op een speciale afdeling genaamd de stroke unit. Er wordt gekeken op welke locatie de patiënt gepaste zorg kan ontvangen die past bij zijn/haar hulpvraag. Het grootste deel van de patiënten gaat na ziekenhuisopname direct naar huis en wordt er, waar nodig, thuiszorg of revalidatie in de eerste lijn ingezet. Een andere groep patiënten gaat naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling in het verpleeghuis.