Navigatie

Welkom bij de CVA zorgketen Assen

Stroke Service Assen

Jaarlijks worden er rond de 45.000 mensen getroffen door een beroerte. Een beroerte of CVA (cardiovasculair accident) is een ingrijpende gebeurtenis voor de getroffene zelf en diens naasten. Om mensen die getroffen zijn door een beroerte de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats te geven, is er een landelijk netwerk van CVA-zorgketens ontwikkeld. Iedere CVA-zorgketen is een per regio georganiseerd samenhangend zorgtraject voor de CVA-patiënt. Binnen dat zorgtraject kan zo steeds worden voldaan aan de wisselende zorgbehoefte van de patiënt.

De CVA-zorgketen Assen (ook wel Stroke Service Assen genoemd) is een samenwerking van ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, revalidatie instellingen (Medisch specialistische Revalidatie Zorg/ Geriatrische Revalidatie Zorg) en het multidisciplinair eerste lijn CVA-netwerk in de regio Assen. Er wordt samen gewerkt om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren.

Op onze website strokeserviceassen.nl en Interzorg.nl vindt u informatie over zorg na een beroerte in de regio Assen en Kop van Drenthe. De websites zijn zowel bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar informatie over zorg na een beroerte, alsook voor zorgverleners.

Wat is de CVA-zorgketen Assen

De CVA-zorgketen Assen is een netwerk dat wordt gevormd door 6 organisaties in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het UMCG, Interzorg expertisecentrum Anholt GRZ-revalidatie, Beatrixoord MS- revalidatie, St.Icare Verpleging en verzorging, woonzorgcentrum de Vijverhof. Tevens is er een samenwerking met de CVA-zorgketen Groningen, zodat cliënten vanuit het Martiniziekenhuis of UMCG desgewenst ook kunnen revalideren in Assen.

Zie hier de betrokken organisaties bij de CVA-zorgketen Assen via de revalidatie-routes welke een client vanaf het krijgen van een beroerte, zou kunnen volgen.

De missie van de CVA-zorgketen Assen is het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Assen, kop van Drenthe. Het Revalidatieaanbod is gebaseerd op actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten en de recente wetenschappelijke richtlijnen. Het betreft een samenhangend zorgtraject voor de CVA-patiënt. Zo kan afgestemd op de hulpvraag van de patiënt de juiste zorg en behandeling verleend worden, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats.

In de CVA-zorgketen Assen vinden er vele activiteiten plaats. Deze activiteiten richten zich op:

  • Het versterken van de onderlinge samenwerking en communicatie door bijeenkomsten en overleggen zoals het Transmuraal overleg te organiseren voor de ketenpartners
  • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de keten
  • Het organiseren van scholing en het bevorderen van kennisuitwisseling
  • Het betrekken van patiënten bij verbeteringen in de zorg
  • Samenwerken en kennisuitwisseling met CVA-zorgketen Groningen
  • Samenwerking met het Hersenletsel Netwerk Noord
  • Samenwerking met het kennisnetwerk CVA Nederland

De CVA-zorgketen Assen heeft een Stuurgroep waarin vertegenwoordigers van alle deelnemende ketenpartners zitten. Verder heeft de CVA-keten Assen een ketencoördinator.
Voor meer informatie over de revalidatie;
Zie website strokeserviceassen.nl en interzorg.nl

Wat is ketenzorg

Bij CVA zorg is de inzet van meerdere artsen, behandelaren en zorgverleners nodig. Deze wordt binnen de CVA-zorgketen Assen geleverd door professionals van bovengenoemde verschillende organisaties. Bij ketenzorg worden informatie en kennis met elkaar gedeeld en krachten van de zorgverleners gebundeld om te zorgen voor gepaste zorg. Door deze zorg te organiseren wordt er zorg aangeboden voor de patiënt op de juiste plaatst door de juiste hulpverlener. Deze ketenzorg bestaat voor de patiënt uit kwalitatief goed en samenhangend aanbod op het gebied van behandeling, zorg en welzijn. Het doel is dat dit aanbod aansluit op de behoeften van de patiënt en zijn/haar naasten. In de ketenzorg doorloopt de patiënt de drie onderstaande fasen.
Drie fasen die te onderscheiden zijn na een CVA en waarop de ketenzorg wordt afgestemd.

Acute fase

De acute fase is de eerste fase na het krijgen van een CVA. Deze fase kan enkele dagen tot ruim een week duren. Het is belangrijk dat artsen en zorgverleners zo snel mogelijk kunnen starten met de behandeling om te voorkomen dat de beschadiging in de hersenen wordt verergerd en er andere compilaties ontstaan. Bij de meeste mensen is deze fase dan ook verbonden met het ziekenhuis. In het ziekenhuis gaat het om diagnostiek en observatie. Dit wordt gedaan op een speciale Stoke-unit afdeling. Patiënten die een CVA hebben gehad worden de eerste 24 tot 48 uur continue in de gaten gehouden.
Zodra de situatie van de patiënt medisch stabiel is wordt gekeken welk vervolgtraject bij een patiënt past en staan de eerste behandelingen centraal. Er wordt gekeken op welke locatie de patiënt gepaste zorg kan ontvangen die past bij zijn/haar hulpvraag. Het grootste deel van de patiënten gaat na ziekenhuisopname direct naar huis en wordt er, waar nodig, thuiszorg of revalidatie in de eerste lijn ingezet. Een andere groep patiënten gaat naar revalidatieafdeling.

Revalidatie fase

De revalidatiefase vindt plaats in de eerste maanden na de acute fase. Een patiënt kan thuis revalideren, maar ook op een in neurorevalidatie gespecialiseerde revalidatie-afdeling van Interzorg te Assen of in revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren. Dit verschilt per patiënt en heeft onder andere te maken met de ernst van een beroerte, de leerbaarheid en belastbaarheid. De Neuroloog en Revalidatiearts maken een beoordeling van de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de client en stemmen af met de patiënt en familie waar een client voor in aanmerking komt en wat de best passende plek is voor zijn of haar start in de revalidatiefase. In deze fase gaat het om mogelijk herstel te stimuleren, nadelige gevolgen van een CVA te beperken en complicaties te voorkomen. De zichtbare en onzichtbare gevolgen van de beroerte worden in kaart gebracht en de kennis daarover gedeeld. Dit om een patiënt te helpen weer grip te krijgen over eigen lichaam en geest. Het doel is om het functioneren in het persoonlijke dagelijks leven uitgaande van de hulpvraag van de patiënt, zo goed mogelijk te herstellen.

Chronische fase

Het is mogelijk dat na de revalidatiefase er nog blijvende gevolgen zijn zoals blijvende beperkingen, stoornissen of handicaps. Vaak worden, zowel zichtbare als onzichtbare, gevolgen niet goed begrepen door de omgeving van een patiënt. Dit kan psychische problemen bij een patiënt veroorzaken. In de chronische fase wordt eraan gewerkt dat de patiënt deze blijvende gevolgen accepteert. Het gaat in deze fase dan ook om het leren omgaan met blijvende gevolgen, acceptatie, verwerking en ondersteuning van mantelzorg.

De fases en bijbehorende kenmerken worden door iedere patiënt verschillend doorlopen en kunnen ook door elkaar gaan lopen of elkaar overlappen.